Privacybeleid

Ostroplant hecht belang aan uw privacy. Met deze privacyverklaring geven we, onder andere, aan welke gegevens op onze website worden verzameld, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe wij de gegevens beveiligen. Door ons privacybeleid te accepteren stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Ostroplant kan in de toekomst besluiten de privacyverklaring te wijzigen indien bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens worden verwerkt die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Ostroplant terugvinden.

Verzameling en gebruik: Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, aanvragen van prijsofferte, plaatsen van bestellingen, inschrijven op wedstrijden of evenementen,…) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals bv. uw voornaam, familienaam, login, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep en telefoonnummer) mee te delen.

Ostroplant zal alle persoonsgegevens die u verstrekt behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan Ostroplant meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Ostroplant mee te delen. Ostroplant kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Verwerking: Ostroplant verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data van evenementen die Ostroplant organiseert; wedstrijden, etc.), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden. Ostroplant stuurt u enkel de info waarvoor u zich inschrijft op de website.

Ostroplant zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring. Als Ostroplant uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze voor direct marketing doeleinden van derden wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen dewelke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren.

Beveiliging: Ostroplant beschermt uw gegevens met behulp van diverse technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te houden. Ostroplant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wijziging/schrapping van gegevens: U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Hiertoe stuurt u een verzoek naar het algemeen mailadres van Ostroplant. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, of wanneer u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens kan u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld.

Ostroplant kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Ostroplant -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit laat ons toe om onze website continu te optimaliseren voor de gebruikers.